Visiting Fellows

HBCSE Visiting Fellows 

 
Name                                            Designation                     Area of work                      Email
Akshat Singhal Visiting Fellow Astronomy akshat
Asmita Redij Visiting Fellow Astronomy Education / Anandi project asmita
Sarita Kamat Visiting Fellow Vigyan Pratibha saritak
Sathish C. G. Visiting Fellow Chemistry Education sathish


Ramanujan Fellow

Name Designation Area of work Email
Dr. Krishnendu Kundu Ramanujan Fellow Chemistry and Chemistry Education krishnendu


Former HBCSE Visiting Fellows

Aaloka Kanhere
Abhijeet Bardapurkar
Anisha Malhotra Dalvi
Anuttama Kulkarni (External DST INSPIRE Faculty)
Arnab Kumar Ray
Arvind Jamakhandi
Beena Choksi
Deepti Gupta
Ebie M. Sam
Gagan Deep Kaur (External Homi Bhabha Fellow)
Gururaj Wagle (Research Associate)
Kolahal Bhattacharya
Manojendu Choudhary
Milind Deshmukh
Minakshi Bhattacharya
Pooja Birwatkar
Reema Mani
Ritesh Khunyakari
Rohini Karandikar
Rutwik Thengodkar
Sachin Datt
Saiti Datta
Shameek Paul
Shekhar Krishnan
Shubhangi Khedkar Bhide
Swapna BG (External ICSSR Fellow)
Tripti Bameta