`Project Staff

Project Scientific Officer - B

Name                                  Email                   Extn. 
Dnyaneshwari M Joshi dnyaneshwari   2316
Zeenath M. Mustafa zeenath  2213

Project Scientific Officer - (E)

          Name      Email      Extn.
Dr.Aaloka Kanhere aaloka

Project Scientific Assistant - B 

Name                                            Email           Extn. 
Amish Parmar amish  2331
Bhakti Mangaonkar bhakti  2321
Disha Dbritto disha  2222
Mamatha R. Maddur mamatha  2431
Nilkantha Gholap nilkantha
Pooja Lokhande pooja  2106
Prajakta Zarekar prajaktaz  
Prasad Desai prasadd
Rushikesh S. Kale rushikesh  
Sai D. Shetye sai
Shubham Kushwaha shubham
Sonali Kathale sonalik  2101
Sreeja M. sreeja  
Swapnil Tatale swapnilt 2108 
Trupti Londhe truptipl  2332
Uzma Shaikh uzma  2321
Akash Muni akash 2437
Sidique Mohamad Ahmad asidique 2332

Project Assistant

Name                                            Email           Extn. 
Ashok Chetkindi ashok  
Juili C Naik juilin  
Roshani Maurya roshani
Sonal Tanavade sonal
Vaishnavi Mahadik vaishnavim 2116
Arhan Deshmukh arhan
Pratiksha Pathade pratiksha

Project Lab Assistant - B

Name Email        
Pratik Jadhav

Project Work Assistant

Name                                  Email                     Extn.
Akshay A. Parit  akshayp 2116
Akshay S. Gadade  akshayg
Nandkumar Jamdade nandkumar 2115 
Rahul Ramesh Kumar rahul 2322

Suraj Jadhav

suraj

Sadashiv Shirodkar

sadashiv 2437

 

Project Tradesman - B

Name                       Email
Pavan Devtwal pavan

 

Engineer Trainee

Name                       Email
Kunal Waghmare kunal
Pritam Nikalaje pritam
 

Technical Trainee

Name                       Email
Aditya Chaudhari aditya
 

Library Trainee

Name                       Email
Sayali Muthekar sayalim

Technical Trainee (Electrical)

                           Name         Email
Shubham Parab shubhamp