Personal tools
You are here: Home People Project Staff

Project Staff

Project Scientific Officer - B

 

Name
Email        
Extn.
R. P. Subedi
rambhadur 
 
Swapnaja Patil
swapnaja
 
Khan Tuba
tubakhan  2106
Bento Joseph bento
 
Satej Shende
satej
 
Ulhas Shah
udnshah
 
Shuvechha Mukherjee
shuvechha
 
Prashant Kadam
   
Aakanksha Sawant
aakanksha
 

 

 

 

 

Project Assistant

 

Name
Email         
Extn.
Priyanka Sawant
priyankas
 2108
Pooja Sharma
poojas
2222
Komal Sinha
komal
2216
Disha Gupta
disha  2222
Anjali Sadanand
anjali  2326
Swati Nikam
swatinikam
 
Sagar Kadam
 sagar
Dipeeka Malgaonkar
dipeeka  
Varsha Pawar
varsha
 
Vikrant Kurmude
vikrantk  
Ashwini  Ajgaonkar
ashwinia  
Pooja Khatri
poojak  2326
Ashish Jadhav
ashish  
Jyoti Bodke
jyotib
 
Bhagyashree Chemate
bhagyashree  
Keyuri Raodeo
keyuri   
Bhagyashri Thube
bhagyashri  
Shraddha Terse
shraddhat  
Dhirendra Mishra
dhirendram  
Shital Gawli
shitalg  
Priya Jadhav
priya  
Vallari Sawant vallari  
Ravi Ghodke  ravig  
Sukanya Sawant sukanya  
Trupti Adangale truptia  
Pritam Kalbhor pritam  
Ashwini Dhanvijay ashwinid   

   

 

 

Project Work Assistants

 

Name
Email
Extension
Aniket Jadhav    
Sarathkumar M.


Mayur Mhatre    
Dhebe Baba 
dhebe  
Anil Jadhav
   
Pralay Shinde     
Chetan Kamble    
Vikram Veermani     
Sanket Padyal    

   

 

Project Tradesman

 

Name
Email
Extension
Sukesh Jadhav
   
Prafulla Johare 
   
Pradip Chawdhari
pradip
 
Namos Shende
namos
 
Document Actions