Personal tools
You are here: Home People Visiting Fellows

Visiting Fellows

 

Name                                     
Designation       
R&D Areas                   
Email
Extn.
Shubhangi Khedkar Bhide Visiting Fellow
shubhangib
Sachin Datt Visiting Fellow
sachind
Deepti Gupta Visiting Fellow   deepti  
Rohini Karandikar Visiting Fellow   rohini
Shameek Paul Visiting Fellow      shameek
Dhara Thakore Visiting Fellow      dhara

 

 

Former Visiting Fellows

 

 

Rutwik Thengodkar

Shekhar Krishnan


Arvind Jamakhandi
 
Saiti Datta
   
Ebie M. Sam
   
Minakshi Bhattacharya

 
Pooja Birwatkar
 
Aaloka Kanhere
Ritesh Khunyakari
 
Manojendu Choudhary
 
Abhijeet Bardapurkar
Beena Choksi 

Document Actions